فرهنگی که با آن ها داشتم با فرهنگ جامعه فرق می کرد. یکی از عواملی که باعث شد که من بیایم و به رهایی برسم این بود که از فرهنگ اعتیاد جدا شوم و این کار را کنگره انجام داد. وقتی وارد کنگره شدم اولین کاری را که کرد کلمه سنگین معتاد را از روی من برداشت و کلمه زیبا مسافر را به من هدیه داد.

منبع : درمان و رهایی |فرهنگ اعتیاد؛دومین سال رهایی مسافر ابوالفضل
برچسب ها : فرهنگ