به نام خداوند بخشنده مهربان  

یازدهمین جلسه از دورهجدهم کارگاه های آموزشی خصوصی

    کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی            

به نگهبانی مسافر حسین  ، دبیری مسافر نیما و استادی مسافر علیرضا

با  دستور جلسهکار ، تحصیل ، قدرت  "

  روز سه شنبه 5مرداد ماه 1395 راس ساعت 17آغاز به كارنمود .

منبع : درمان و رهایی |کارگاه آموزشی کنگره60؛نمایندگی عمان سامانی شهرکرد
برچسب ها :